بازدید معاون وزیر صمت از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

18

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و مدیران ارشد این سازمان با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی از توانمندی ها و ظرفیت های مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی بازدید کردند.