زبان خارجه جلسه اول قسمت1،کتابWalt through English. مدرس: مریم امینی

116
تلفط و معانی لغات و روخوانی درس اول در این فیلم گنجانده شده است.
pixel