شبیه ترین مردم به امام خمینی رحمت الله علیه

291

اشبه الناس به امام خمینی من هم خط و خطوط نمیشناسم، و برای من به کشف باطنی،مکشوف شده که ایشان از اولیای غریب و مظلوم حضرت جانان است،که گاهی بر مشرب حسنی، و گاه بر قدم حسینی ست. @Shogogoleshg