Emilceramica at Cersaie 2019

22

در میان نکات برجسته: مجموعه ای که باعث برانگیختن طبیعت و اصالت می شود و ذات مختلف بلوط کشف شده گرانبها و ورودی جدید را که بر روی یک سنگ باستانی مکزیک ترسیم می شود ، جشن می گیرد.