آشنایی با مرور سیستماتیک ادبیات

189

آکادمی تحلیل آماری ایران تنها مرکز برگزار کننده دوره های نرم افزار های تحلیل کمی و کیفی با گواهی نامه بین المللی از انگلیس، اتریش و کانادا و ... است. دوره های مرور سیستماتیک و فرا تحلیل با نرم افزار cma2 از دوره های بسیار موفق این آکادمی است. برای ثبت نام و شرکت در دوره ها به سایت آکادمی مراجعه کنید. www.analysisacademy.com