شهردار تهران باید برود!

181
مصاحبه اختصاصی با مهندس مهدی چمران بخش ششم در مورد منع به کار گیری بازنشسته ها و نگهداشتن شهردار و تعویض شهردار تهران
pixel