اصطلاح كاربردي “Bread” and butter” به معناي "منبع كسب درآمد"

46
اصطلاحي كه در اين ويديو مشاهده ميكنيد از پركابردترين اصطلاحات در صحبت روزانه ميباشد،
pixel