کشتی کچ گیلان caspain faghit club

209

اجرای تکنیک هایی از سنسی سجاد نظمی در مسابقات دو به دو TAG TEAM لیگ CFC در باشگاه دخانیات رشت به مربی گری استاد رضا فایضی

pixel