قسمت 41 : معرفی گواهی حق تقدم خرید سهام

167

آموزش بورس ـ قسمت 41 معرفی گواهی حق تقدم خرید سهام دریاقت کد بورسی رایگان در https://ex.agah.com/login/tse/ref/AK8452