آسیاب عطاری

10
به وسیله این دستگاه می توانید دانه های سخا را به اسانی آسیاب نمایید. نکته بسیار مهم این است که دانه های روغنی را به وسیله این دستگاه نمی توان به تنهایی آسیاب کرد. جهت آسیاب کردن آنها بایستی دانه ای روغنی با سایر دانه های خشک به صورت مخلوط باشند تا بشود آنها را آسیاب نمود. جهت خرید و اطلاعات بیشتر مراجعه به سایتWWW.ZADMAN.IR 09130003677-03136639579
pixel