روز جهانی شعر بند تنبونی مبارک!

235
بند تنبانم گل است شعر من چون سنبل است چون نمیفهمی بَبَم هی نگو او اوسکول است @iranvirayeshcenter
pixel