مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش کارگری

46
مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش کارگری ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ در سال آبگینه هتل المپیک با حضور ۲ کاندید برگزار گردید که در پایان جواد رمضی با کسب ۲۷ رای بعنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
pixel