مهارت های داده ای در عصر دیجیتال

329
سخنرانان دکتر زره ساز، مهندس محتاط. دبیر جلسه مصطفی امینی. تاریخ برگزاری: 97/11/6
pixel