اجرای صحیح حرکت پارویی معکوس

254

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/inverted-row

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده