کره هوش

173
بازی فکری کره هوش محتوی یک توپ و 10 مهره - ده مهره رنگی متنوع هر یک به شکل یک حجم هندسیازحفره مخصوص خودقابل قرارگرفتن درکره هستند.-مفاهیم آموزشی :  ۱- شناخت رنگ های اصلی ۲ - شناخت اشکال هندسی ۳ - جایگزاری قطعات در حفره متناظر ۴ - بازی با توپ ۵ - خارج کردن راحت مهره ها و تکرار بازی- www.toysdana.com-09123223778
pixel