"اوردوز" 28 | کاهش میل جنسی بانوان

13,875

میل جنسی با افزایش سن کاهش می یابدو به امری عادی در خانوم ها مبدل شده وبر این باورند که کاملا طبیعی هست ودیگر نیازی به رابطه ندارند.این امر بیشتر درخانوم ها می باشد ولی در آقایان داشتن میل، نقوض و رابطه همچنان نشان قدرت ومردانگی به شمار می آید...