تنبور و آواز بداهه توسط هاتف هاتفی پور

172

خدا را کم نشین با خرقه پوشان رخ از رندان بی‌سامان مپوشان در این خرقه بسی آلودگی هست خوشا وقت قبای می فروشان #حافظ دف : عطیه طباطبایی و طاها نیازی منش تنبور و آواز بداهه : هاتف هاتفی پور

hatefipoor
hatefipoor 0 دنبال کننده