با لباس های تمیز رفتیم رختشویخانه زنجان! از مجموعه "عشق من ایران"

269

رختشویخانه جاییه که لباس میشورن ولی ما با لباس تمیز رفیم. با لباس های تمیز رفتیم رختشویخانه زنجان! چون موزه هست و ما این موزه رو به عنوان یک قسمت از مجموعه "عشق من ایران" انتخاب کردیم و نشونتون میدیم. امیدوارم که لذت ببرید. www.mehdikavandi.com

pixel