ذخیره داده های دیجیتال درون DNA

89

سخنرانی تد درباره شیوه ی ذخیره و نگه داری حجم بالای داده های دیجیتال درون DNA