سخنرانی تد، TED x HSU، کارآفرینی در انقلاب صنعتی چهارم

800
دکتر علی سررشته داری از ساختن نسخه ی شخصی یا الگوی فردی میگوید؛ اینکه چرا تکرار اقدامات دیگران در زندگی، الزاما نتیجه ی یکسانى ندارد. زیرا شرایط و زمینه های مختلف فرهنگی، زمانی و مکانی بر آن تاثیرگذار است. وى همچنین از اختراع جذاب خود یعنى ماشین طعمِ رنگ برای تلفیق حس چشایی و بینایی مى گوید. youTube Link: https://youtu.be/RN8P_XmlWGk
pixel