بخش اول حرکت هماهنگ ساده

94

فیلم آموزشی مبحث حرکت هماهنگ ساده فصل سوم فیزیک 3 دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی. در این فیلم مفاهیم اولیۀ حرکت هماهنگ ساده و معادلۀ مکان - زمان این حرکت توسط استاد محمد گلزاری آموزش داده می شود. گروه آموزشی پوپک www.poopakedu.ir