فدای همت مردی که داد آخر دست - شعر طوفانی ابوالفضل زرویی نصرآباد

1,060
اجرای زیبای شعر مرحوم استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد توسط سروش بخشش و نوازندگی حمید عرب در رویداد رندان تشنه لب سالن سوره حوزه هنری به همت مرکز سپهر سوره هنر
pixel