اعترافات روح الله زم و...

5,876
مهدی طوسی 903 دنبال‌ کننده
مهدی طوسی 903 دنبال کننده

u_2960241

10 ماه پیش
بنام خداوند بخشنده مهربان 1 - هنگامى كه یارى خدا و پیروزى فرا رسد. 2 - و مردم را ببینى گروه گروه وارد دین خدا مى شوند. 3 - پـروردگـارت را تـسبیح و حمد كن ، و از او آمرزش بخواه كه او بسیار توبه پذیر است . تفسیر: هنگامى كه پیروزى نهائى فرا رسد!... در نـخـسـتـیـن آیـه ایـن سـوره كـه مـى فـرمـایـد: (هـنـگامى كه یارى خدا و پیروزى فرا رسد)... (اذا جاء نصر الله و الفتح ) و مـردم را به بینى كه گروه گروه در دین خدا وارد مى شوند... (و راءیت الناس یدخلون فى دین الله ، افواجا). بـه شـكـرانه این نعمت بزرگ و این پیروزى و نصرت الهى ، پروردگارت را تسبیح و حـمـد كـن ، و از او آمـرزش بـخـواه كـه او بـسـیـار تـوبه پذیر است (فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا). در ایـن سـه آیـه كـوتـاه و پر محتوا، ریزه كاریهاى فراوان است كه دقت در آنها كمك به فهم هدف نهائى سوره مى كند: 1 - در آیـه اول نـصرت اضافه به خداوند شده است (نصرالله ) تنها در اینجا نیست كه ایـن اضـافـه دیده مى شود، در بسیارى از آیات قرآن این معنى منعكس است ، از جمله در آیه 214 بقره مى خوانیم : الا ان نصر الله قریب : بدانید یارى خدا نزدیك است . و در آیـه 126 آل عـمـران و 10 انـفال آمده است : و ما النصر الا من عند الله : نصرت جز از ناحیه خدا نیست . اشاره به اینكه به هر حال یارى و پیروزى به اراده حق است . درسـت اسـت كـه براى غلبه بر دشمن باید تاءمین قوا و تهیه نیرو كرد، ولى یك انسان مـوحـد ، نـصـرت را تـنـهـا از نـاحـیـه خـدا مـى دانـد و بـه هـمـیـن دلیل به هنگام پیروزى مغرور نمى شود، بلكه در مقام شكر و سپاس الهى درمى آید. 2 - در این سوره نخست از نصرت الهى ، و سپس فتح و پیروزى ، و بعد نفوذ و گـسـتـرش اسـلام ، و ورود مـردم دسته دسته در دین خدا سخن به میان آمده ، و این هر سه عـلت و مـعـلول یـكـدیـگـرنـد، تا نصرت و یارى الهى نباشد فتح و پیروزى نیست ، و تا فـتـح و پـیروزى نرسد و موانع از سر راه برداشته نشود مردم گروه گروه مسلمان نمى شـونـد، و البـتـه بـه دنـبـال ایـن سه مرحله كه هر كدام نعمتى است بزرگ ، مرحله چهارم یعنى مرحله شكر و حمد و ستایش خدا فرا مى رسد. و از سـوى دیـگـر نصرت الهى و پیروزى همه براى این است كه هدف نهائى یعنى ورود مردم در دین خدا و هدایت همگانى صورت گیرد. 3 - (فـتـح ) در ایـنـجـا بـه صـورت مـطـلق گـفته شده ، و با قرائنى كه قبلا اشاره كـردیـم بـدون شـك مـنـظور از آن فتح مكه است كه چنین بازتاب گسترده اى داشت ، و به راسـتـى فـتـح مـكـه ، فـصـل نـویـنى در تاریخ اسلام گشود، چرا كه مركز اصلى شرك مـتـلاشـى شـد، بـتـهـا از مـیـان رفـت ، امـیـد بـت پـرسـتـان بـه یـاس و نـومـیـدى مبدل گشت ، و موانعى كه بر سر راه ایمان مردم به اسلام وجود داشت ، برچیده شد. بـه هـمـیـن دلیـل فـتح مكه را باید مرحله تثبیت اسلام ، و استقرار آن در جزیرة العرب ، و سپس در جهان دانست ، و لذا بعد از فتح مكه دیگر هیچ مقاومتى از ناحیه مشركان (جز در یك مـورد كـه آن هـم بـه سـرعـت سـركـوب شـد) دیـده نشد، و مردم از تمام نقاط جزیره براى پذیرش اسلام خدمت پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) مى آمدند. 4 - در ذیـل آیـه سـه دسـتـور مهم به پیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) (و طبعا بـه هـمـه مـؤ مـنـان ) مـى دهد كه در حقیقت شكرانه اى براى این پیروزى بزرگ ، و واكنش مناسبى در برابر این نصرت الهى است ، دستور به تسبیح و حمد و استغفار. (تسبیح ) به معنى منزه شمردن خداوند از هر گونه عیب و نقص است ، و (حـمـد) بـراى تـوصـیـف او بـه صـفـات كـمـالیـه اسـت ، و (استغفار) در برابر نقصانها و تقصیرهاى بندگان است . ایـن پـیـروزى بـزرگ سـبـب شـد كـه افـكـار شـرك آلود زدوده شـود، كمال و جمال خداوند ظاهرتر گردد، و گم كرده راهان به سوى حق بازگردند. این فتح عظیم سبب شد كه افراد گمان نكنند خداوند یارانش را تنها مى گذارد (پاكى از ایـن نـقـص ) و نیز بدانند كه خداوند بر انجام وعده هایش توانا است (موصوف بودن به این كمال ) و نیز بندگان به نقص خود در برابر عظمت او اعتراف كنند. بـعـلاوه مـمـكن است به هنگام پیروزى واكنشهاى نامطلوبى در انسان پیدا شود و گرفتار (غـرور و خـود بـرتـربـینى ) گردد، و یا در برابر دشمن دست به (انتقام جوئى و تصفیه حساب شخصى ) زند، این سه دستور به او تعلیم مى دهد كه در لحظه حساس ‍ پـیـروزى بـیـاد صـفـات جـلال و جمال خدا بیفتد، همه چیز را از او بداند، و در مقام استغفار برآید تا هم غرور و غفلت او زایل گردد، و هم از انتقامجوئى بر كنار ماند
pixel