در این شرایط اقتصادی هوای اطرافیان را داشته باشیم

79

در این شرایط اقتصادی هدف اصلی آفرینش و خلقت خود را فراموش نکنیم. فراموش نکنیم ما انسان هستیم و نام انسان را به همراه خود داریم. کمک کنیم تا با هم این شرایط را پشت سر بگذاریم.