اختلاف پتانسیل الکتریکی و مقاومت الکتریکی

149
فصل پنجم: جریان و مدارهای الکتریکی 4-5 اختلاف پتانسیل الکتریکی 5-5 مقاومت الکتریکی
classroom.physics 210 دنبال کننده
pixel