مدلسازی معادلات ساختاری با Smartpls- pls sem

6,656

درس کامل این ویدئو در وب سایت آماره ها به نشانی زیر است http://www.amareha.com/structuaral-equations-modeling-amos-lisrel-smartpls-sem/ همچنین با عضویت در آماره ها، گزارشات پیش ساخته برای نوشتن گزارش فارسی تحلیل، در دسترس شماست.

pixel