معرفی کتاب «دزد قوچ»

391

خواندن داستان هایی از مولوی که جزئی از فرهنگ و آیین کشور ماست به همه ایرانیان توصیه می شود. کتاب «دزد قوچ» اثر پرویز امینی اقتباسی از داستان های پندآموز مثنوی مولوی است که خانم مریم شهرآشوب آن را برای ما معرفی کرده است.