دوره آموزشی تهیه و تدوین قراردادهای سرمایه گذاری

144

توانمندسازی بروكرهای مركز فن بازار ملی ایران؛ بروكرهای فناوری شبكه فن بازار ملی ایران، به صورت دائمی خدمات بازاریابی، انتقال فناوری و مسائل قراردادی را به طرفین عرضه و تقاضای فناوری ارائه می كنند و در این راستا ضروری است كه به ابزارها و توانمندی های مختلفی مجهز باشند كه یكی از آنها دانش حقوقی و آگاهی از قوانین و ضوابط كشور در این زمینه است.