مسلم خانی مدیر کل دفتر ترویج،آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون

81
راه اندازی سامانه آموزش مجازی برای شرکت های تعاونی توسط خانه تعاونگران
pixel