فیلم آموزش آموزش رفع مغایرت در ماهیت مانده حساب ها

8,079
در این فیلم نحوه ی رفع مغایرت شماره ۴ با عنوان « مغایرت در ماهیت مانده حساب ها » در مراحل بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است .
pixel