آموزش زبان انگلیسی کودکان با شعر-درس ششم

73
در این مجموعه سعی شده به تدریس زبان انگلیسی با استفاده از شعر پرداخته شود. این آموزش برای کودکان مناسب است فایلهای آموزشی از کتاب Let's Go ویرایش سوم برداشته شده است.
pixel