ثبت سفارش شورلت در سامانه ثبت سفارش

410

میثم رضایی مدیر عامل شرکت مفتاح رهنورد و رئیس انجمن صنفی وارد کنندگان خودرو درباره ثبت سفارش شورلت در سامانه ثبت سفارش