فیلم/ شعار ضدآمریکایی آیت الله عیسی قاسم در کنفرانس قم

109

فیلم/ شعار ضدآمریکایی آیت الله عیسی قاسم در کنفرانس قم