چرا سوگندخوردن به غیر از الله جائز نیست امادرقرآن خدا به مخلوقات قسم خورده است؟

103