مصاحبه ی رسانه ویداَپ با کارشناس نوآوری شرکت کارافرینان سبز خلیج فارس

102

Vidap اولین رسانه ی پارک های علم و فناوری

وید اَپ VIDAP
وید اَپ VIDAP 11 دنبال کننده