3 تمرین کاربردی - اجرای تکنیک ریز

844
اجرای تکنیک ریز در ساز دف #فرزاد_کاشی_ساز
pixel