فرش خوب تولیدکننده خوب- آشنایی با تاجران و تولیدکنندگان

266

شبکه توسعه کمی و کیفی دست بافته های داری و دستگاهی http://rugsnet.ir ، با هدف بهبود و تعالی هنر صنعت فرش و سایر دست بافته ها، تولید فیلم های آموزشی و مستندی را در دستور کار خود قرار داده است. با ما همراه باشید تا با تعدادی از تولیدکنندگان و تاجران برجسته فرش در استان خراسان رضوی آشنا شویم.