روسیه 2

132

طراحان روسی تفنگ قادر به شلیک به مسافت 4210 متری را ساخته اند.