منتخب ضربات آزاد هوشمندانه

390
ضربه کاشته کروس به سوئد، بهترین فریم آلمان در روسیه بود. یک نمونه از ضربات آزادی که به جای قدرت، با هوش بالای زننده ضربه به تور دروازه رسیدند.
21 299 دنبال کننده
pixel