انیمیشن Alike

138

انیمیشن Alike، انیمیشنی مفهومی و دیدنی ست که از نگاهی جالب به نظام آموزشی نقد وارد می سازد...