مسئله ی اصلی در پیاده سازی و پیشرفت پروژه های عمرانی

48

اهمیت بیشتر فرهنگ سازی و نهادسازی در امور کشور نسبت به مسایل مالی