مسعود یوسف نژاد و رضا غیابی در نهمین رویداد بانی رشت۱/۲

215

گفتگوی مهدی شهبازی با مسعود یوسف نژاد(بنیانگذار زومیت) و رضا غیابی(فرصت آفرین) در نهمین رویداد بانی رشت |قسمت اول|