روند برگزاری مصاحبه دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران مرکزی

342
روایت تصویری روند برگزاری مصاحبه دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مجازی / واحد تهران مرکزی قسمت 1 روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي کانال رسمی دانشگاه آزاد اسلامی را دنبال کنید @islamic_azaduniversity
pixel