تیزر رونمایی هولولنز 2

495

تیزری از کلیت هولولنز 2 پیش از کنگره جهانی موبایل توسط مایکروسافت منتشر شد.

وینفون
وینفون 880 دنبال کننده