پاسخ به شبهاتی درباره‌ی کرونا

115
قرآن می‌گوید مرا بخوانید تا استجابت کنم شما را، پس چرا خدا دعاهای ما را برآورده نمی‌کند و بیماران را شفا نمی‌دهد؟
pixel