موفقیت شناسی

2,632

SUCCESSOLOGY: The Recognition Of Success مصاحبه محمدعلی نژادیان مولف کتاب موفقیت شناسی در برنامه کتابنامه شبکه 4 سیما هشتم-نهم و سیزدهم دیماه 1392 و بیست و چهارم - بیست و پنجم و بیست و نهم فروردین 1393 موضوع: معرفی کتاب موفقیت شناسی