سفر به خوانسار ، شهرکرد و اصفهان - قسمت سوم

308

قسمت سوم از مستند سفر به خوانسار و شهرکرد و اصفهان. در این قسمت به شهرکرد میرسیم و مشکل نشت بنزین یکی از موتورها دوباره شروع میشه.