توضیحات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

166

توضیحات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی درباره طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه بندرعباس