8-نگهداری گیاهان در فصل پاییز-برنامه عصرخانواده-خورشیدی

3,141

قسمت هشتم، آموزش بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 7 مهرماه 1396 موضوع این قسمت از برنامه آموزشی بونسای : شرایط نگهداری گیاهان در فصل پاییز، تغذیه بن سای و گیاهان در زمان استراحت و نحوه رسیدگی به آنها در پاییز و زمستان. کارشناس :مهندس علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر بونسای، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی http://iranibonsai.com https://t.me/iranibonsai_ch 09102004282