تلگرام نرم افزاری جاسوسی! حتما ببینید

388
در گذشته نچندان دور کشور های استعمارگر برای جاسوسی از ابزارها و روش های گوناگونی استفاده میکردن... اما امروزه از بستر اینترنت سو استفاده جاسوسی میکنند
pixel